سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

انسیه بهدانی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نجفی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
سیدرضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
اسداله محبوبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بررسی های چینه سنگی رسوبات فلیشی کرتاسه فوقانی و واحدهای سنگی همراه آن در برش های مناطق چهکند، فنود و قصبیه که بخشی از حوضه فلیشی شرق ایران، واقع در جنوب شهرستان بیرجند می باشند، نشا ن می دهد که تمامی تقسیمات معرفی شده توسط اوهانیان (۱۹۷۸) برای رسوبات فلیشی منطقه ، در نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ بیرجند، که شامل تقسیمات [اطلاعات در متن مقاله] می باشد، در برش های مطالعه شده، حضور ندارند. به گونه ای که در برش چهکند ۳ قسمت، ؟؟؟ و در برش فنود نیز ۳ قسمت ؟؟؟ تشخیص داده شده است. لازم به ذکر است که در برش قصبیه تنها یک قسمت یعنی قسمت ؟؟؟ توسط اوهانیان (۱۹۷۸) در صورتی که در این تحقیق با انجام مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی بر روی سنگهای این برش و مقایسه آن با تقسیمات اوهانیان (۱۹۷۸)، به جای قسمت ؟؟؟ قسمت ؟؟ پیشنهاد می گردد. از طرف دیگر به دلیل به هم ریختگی و تکتونیک حادث در منطقه، اکثر واحدهای سنگی اعم از رسوبی، آذرین و دگرگونی با مرزهای گسله قابل مشاهده اند. سنگهای رسوبی موجود عمدتا از اسه سنگ، شیل، سیلتستون و چرت های رادیولردار تشکیل شده اند. سنگهای آذرین شامل سنگهای اورتلامافیک مانند پریدوتیت ها و مافیک نظیر اسپیلت با ساخت بالشی یا اسپیلیت های ذگرگون شده می باشند. از جمله سنگهای دگرسان شده وابسته به پریدوتیت هانیز می توان به سرپانتینت ها و اولترامافیکهای لیستونیتی شده اشاره نمود. سنگهای دگرگونی مورد مطالعه، عمدتا از دگرگونی ضعیف واحدهای رسوبی مجموعه فیلشی به وجود آمده اند و شامل اسلیت و فیلیت می باشند.