سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد مختاری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
جعفر غیومیان – دانشیارمرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
سادات فیض نیا – عضو هیئت علمی دانکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

در تهیه نقشه های حساسیت واحدهای سنگ شناسی به فرسایش استفاده از نقشه های دقیق سنگ شناسی انری اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق با استفاده از تحلیل های همبستگی غیر خطی داده های ماهواره ای واحدهای سنگ شناسی رخنمون یافته در حوزه آبخیز سه از هم تفکیک و واحدهای سنگ شناسی های حساس به فرسایش مانند مارن، شیل و نهشته های کوارترنر و نیز واحدهای مقاوم مانند ماسه سنگ و آهک بر اساس فاکتورهای نشان دهنده شدت فرسایش خاک تفکیک شدند. سنگ شناسی حوضه با استفاده از روش متغیرهای مجازی در دو حالت مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله اول واحدهای سنگی به عنوان متغییر مستقل مجازی با اولین مولفه اصلی PCI باندهای چند طیفی سنجنده +ETM مورد تحلیل رگرسیونی قرار گرفت. در مرحله بعدی واحدهای سنگی در نقش متغییرهای وابسته مجازی در آنالیز رگرسیون لا جستیک مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که آنالیز رگرسیون لاجستیک مدل مناسبی برای تفکیک واحدهای سنگ شناسی می باشد.