سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس ایوبی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان ، بلوار دانشگاه زنجان ، زنجان
سیامک خادمی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان ، بلوار دانشگاه زنجان ، زنجان

چکیده:

نظریه متعارف بورن – اینفلد در فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ریسمان کاربرد فراوان دارد . در این مقاله کاربرد نظریه بورن – اینفلد در الکترود ینامیک بـا وجـود تـک قطبـی مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته است . نشان داده می شود که با تعریف دو پتانسیل اسکالر و برداری جدید عـلاوه بـر پتانـسیل هـای بـرداری و اسـکالر متعـارف در الکترودینامیک، نظریه بورن – اینفلد تحت تقارن دوگانه ناوردا باقی می ماند .