مقاله تقريري جديد از ديدگاه ويليام آلستون در باب اعتبار معرفت شناختي تجربه ديني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در آينه معرفت از صفحه ۱۵۱ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: تقريري جديد از ديدگاه ويليام آلستون در باب اعتبار معرفت شناختي تجربه ديني
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويليام آلستون
مقاله معرفت شناسي تجربه ديني
مقاله معرفت شناسي تجربه حسي
مقاله نظريه آشکارگي
مقاله رويه هاي معرفتي
مقاله قابل اعتماد بودن رويه هاي معرفتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشفي عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: زارع پور محمدصالح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آيا باورهاي برآمده از تجربه هاي ديني موجه هستند؟ ويليام آلستون مي کوشد با تکيه بر هم ساختاري تجربه هاي ديني با تجربه هاي حسي نشان دهد که باورهاي برآمده از تجربه هاي ديني هم درست به اندازه باورهاي برآمده از تجربه هاي حسي موجه هستند. در اين مقاله مي کوشيم، با رويکردي متفاوت، از ديدگاه او در اين خصوص دفاع کنيم. در اين خصوص، ابتدا نظامِ توجيه معرفتي مبناگرايانه مبتني بر قابل اعتماد بودن «رويه هاي معرفتي» را معرفي مي کنيم و سپس با برشمردن سه سطح مختلف براي هر رويه معرفتي، قابل اعتماد بودن هر رويه را به قابل اعتماد بودن اين سه سطح فرو مي کاهيم و در نهايت نشان مي دهيم که رويه معرفتيِ مبتني بر تجربه هاي ديني، درست به اندازه رويه معرفتيِ مبتني بر تجربه هاي حسي قابل اعتماد است، تنها به اين دليل که هر يک از سطوح آن به اندازه سطح متناظر خود در رويـه معرفتي مبتني بر ادراک حسي قابل اعتماد است.