سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داریوش باستانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
سیده منصوره شاه عالمی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

میدانیم که رفتار قطرات فاز پراکنده در دستگاههای استخراج اثر مهمی برکارآیی انتقال جرم دارد. در این پروژه مکانیزم انتقال جرم درون قطرات فاز پراکنده به کمک مدل ارائه شدهتوسط Handlos&Baronبا درنظر گرفتن اثرforward mixing مدل شده وهمچنین پارامترهای معادله Mugele-Evansکه در واقع معرفی از توزیعسایز ذرات می باشد با روش نیوتن بهینه شده اند. از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک برای یافتن ضرایب انتقالجرم( Kc ) و اختلاط محوری (Ec ) در ستون استخراج مایع-مایع RDCاستفاده شده است. برای دستیابی به ضرایبKc وEcمطلوب ، از تابعی که در واقع نماینده حداقل مربعات تفاضل بین نتایج آزمایشگاهی ونتایج محاسبهشده پروفایل غلظت می باشد استفاده شده است.مقایسه نتایج حاصل از این محاسبات با نتایج بدست آمده از نرم افزارNAG نشان میدهدکه استفاده ازالگوریتم ژنتیک یک روش موفق برای جستجوی ضرایب انتقال جرم و اختلاطمحوری ستون استخراج مایع-مایع میباشد.