مقاله تقسيم بازار با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي مطالعه موردي: فرآورده هاي گوشتي (سوسيس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در مدرس علوم انساني از صفحه ۵۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تقسيم بازار با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي مطالعه موردي: فرآورده هاي گوشتي (سوسيس)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل خوشه اي
مقاله تقسيم بازار
مقاله شبکه هاي عصبي مصنوعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن قلي پور طهمورث
جناب آقای / سرکار خانم: ميري سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مروتي شريف آبادي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تقسيم بازار با شبکه هاي عصبي مصنوعي، سابقه طولاني در دنيا ندارد. به طور عمده، اين روش در دنيا، از چندين سال پيش در مديريت گردشگري به صورت گسترده آغاز گرديد و پس از آن به ساير حوزه هاي بازاريابي نيز سرايت کرد. امروزه اين روش در کنار روشهاي آماري از شايعترين شيوه هاي تقسيم بندي مشتريان بوده و روزبه روز در حال گسترش است.
در اين تحقيق به دليل ضرورت شناخت مشتريان هدف براي يک شرکت توليدکننده فرآورده هاي گوشتي، نياز به استفاده از روشي موثر براي بخش بندي مشتريان احساس گرديد و در نهايت روش تحليل خوشه اي با شبکه هاي عصبي خودسازمان دهنده، که به خوشه بندي مشتريان اختصاص داشته و نمونه هاي زيادي از کاربرد آن در دنيا تجربه گرديده است، انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت.
براي انجام تحقيق، در ابتدا معيارهاي مفيد در بخش بندي مشتريان مشخص شده و بر اساس آن پرسشنامه اي طراحي گرديده است. پس از جمع آوري پرسشنامه ها و اخذ اطلاعات، با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي، مشتريان خوشه بندي گرديدند و در نهايت نتايج به دست آمده مورد تبيين و تحليل قرار گرفته است.
همچنين مقايسه روش شبکه هاي عصبي براي خوشه بندي با روشهاي کلاسيک خوشه بندي مشتريان با استفاده از روش آماري K-means انجام شده است.