سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هوشیار نوشاد – پژوهشکده علوم هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی ات

چکیده:

هدف نازک اورانیم ۲۳۸ با پروتون های ۴۵ MeV حاصل از شتابدهنده سیکلوترون دانشگاه توهوکوی ژاپن بمباران شد . طیف های گامای محصولات شکافتِ ایجاد شده از هسته شکافنده نپتونیم ۲۳۹ ، به وسیله دو آشکارساز فوق خالص ژرمانیم به دست آمد و بهره شکافت محصولات شکافت اندازه گیری شد . تقسیم بار الکتریکی بین پاره های شکافتِ با ِعدد جرمی یکسان، از توزیع گاوسی پیروی می کند . استاندارد این توزیع برای یک واکنش انحرافِ شکافت مشخص، همواره مقداری ثابت و مستقل از عدد جرمی انتخابی است .