سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی آرون – پردیس ۳ دانشکده فنی ، دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه تهران
مرضیه بابوسی – پردیس ۳ دانشکده فنی ، دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله ، روشی ارائه می گردد که توسط آن ، با داشتن منحنیTBP، هر برش نفتی به تعداد اجزاء فرضی با تعداد کربن معین تقسیم شده و با داشتن تعداد کربن ، سایر پارامترهای لازم جهت پیش بینی خواص ترمودینامیکی از طریق معادلات حالت ، مثل خواص بحرانی و فیزیکی ، محاسبه می شود . این روش چون خواص فیزیکی و بحرانی را با توجه به تعداد کربن برش ، از طریق روابط تجربی معتبر ، همانند رابطه Ahmed محاسبه می کند ، در پیش بینی خواص ترمودینامیکی موفق است . از طرف دیگر چون تعداد کربن هر شبه جزء مشخص است و روش مذکور ، شبه اجزاء فرضی را در محدوده ی جوش باریکی قرار می دهد ، می توان به راحتی از روش Peng-Robinson میزان پارافین ، نفتن و آروماتیک موجود در هر شبه جزء را محاسبه نموده و در شرایطی که واکنشی بر روی برش انجام می شود ، با داشتن شبه اجزائی که هم ترکیب هیدروکربنی و هم تمام خواص ترمودینامیکی ، بحرانی و فیزیکی آنها با کمترین خطا محاسبه شده است ، یک مدل سینتیکی مناسب ، انتخاب نمود . این روش برای تقسیم سه نوع برش نفتی متفاوت ته ماند برج خلاء ، ته ماند برج اتمسفری و نفت خام کالیفرنیا بکار بسته شد ، که در نتایج آمده است .