محیط خارجی کسب و کار

محیط خارجی کسب و کار عبارت است از تمام عواملی که در خارج از مرز سازمان وجود دارند و بـر تمـام یـا بخشـی از سازمان اثرات بالقوه دارند. برخی از مهمترین این عوامل عبارتند از: دولت، فناوري ، قوانین و مقررات، اوضـاع رقـابتی، شـرایط محیط اقتصادي، وضعیت اجتماعی و فرهنگ می باشدب۶م. مقصـود از عوامـل محـیط خـارجی رویـدادها، رونـدهاي اقتصـادي، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، سیاسی، قانونی، دولتی، فن آوري و رقابتی است که می توانند به میـزان زیـادي در آینـده بـه سازمان منفعت و یا زیان برسانند. این عوامل به مقدار زیادي خارج از کنترل یک سازمان است از این رو از واژه خارجی استفاده می کنند. انقلاب در رایانه ها، فن آوري زیستی، جابه جایی جمعیت، تغییر در نگرش و ارزش هاي کـار، کشـف فضـا، بازیافـت ضایعات و افزایش رقابت به وسیله شرکت هاي خارجی نمونه اي از این عوامل هستند. این گونه تغییرات موجب به وجود آمدن گونه هاي خاصی از مصرف کننده می شوند و در نتیجه به انواع متفاوتی از خدمت و محصول نیاز است محیط خارجی می تواند به صورت زیر تقسیم بندي شود:

 

  • الف- محیط خارجی دور شامل محیط اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی، محـیط تکنولوژیـک و محـیط بین الملل
  • ب- محیط خارجی نزدیک شامل سازمان ها و نهادهاي همجوار مانند رقبا و تامین کنندگان ب۴م.

 

ارزیابی عوامل خارجی شناسایی شده براي سازمان به ترتیب بر اساس آنچه که بر روي سازمان تاثیر مثبـت و یـا منفـی می گذارند به صورت فرصت و تهدید معرفی می گردند. بدنبال مطالعات و جلسات متعدد با مدیریت ارشـد شـرکت تعـداد ۱۳

فرصت و ۸ تهدید در محیط خارجی سازمان تعیین گردید و با توجه به ارزیابی هاي صورت گرفته در ماتریس ارزیـابی عوامـل خارجی غًغ امتیاز شرکت پتروشیمی مبین به میزان ۲/۶۷ تعیین گردید.