سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین حاج احمدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ت
محمد مهدی عبادزاده –

چکیده:

روش خوشه بندی فازی FCM در تقسیم بندی تصاویر به ویژه تصاویر پزشکی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. اما در صورتی که تصویر به کمی نویز آغشته شده باشد، به مقدار قابل توجهی از کارایی آن کاسته می شود. در این مقاله هدف کاهش حساسیت FCM به نویز با استفاده از وابستگی مکانی پیکسلهای تصویر است. بدین منظور ابتدا دو روش خوشه بندی فازی تصاویر مقاوم در مقابل نویز، یعنی روشهای RFCM و SFCM تشریح و نیز روش دیگری که برگرفته از روش SFCM است، پیشنهاد می گردد. در روش پیشنهاد شده با اعمال فیلترهای دوگانه در تکرارهای مختلف الگوریتم خوشه بندی فازی سعی می شود، تاثیر نویز گاسی، بر مقادیر تعلق به خوشه های مختلف خنثی شود. در چندین آزمایش، مقاومت این روش ها در مقابل نویز گاسی با وارایانسهای مختلف با هم مقایسه شده است. نتایج آزمایشات نشان می دهند که روش پیشنهاد شده در مقابل نویزها از مقاومت بیشتری در مقایسه با سایر روشها برخوردار است.