PMI پروژه را “کوششی موقتی براي ایجاد یک محصول، خدمت و یا نتیجه منحصر به فرد” تعریف میکند. این تعریف حوزههاي وسیعی را شامل میشود و یک استدلال این است که در مورد معنا و مفهوم پروژه از دید تخصصی سوء تفاهم زیادي وجود دارد. طبق این تعریف پرسه زنیهاي شبانه همقطعاً یک پروژه محسوب میشود. منظور از پروژه کاري است که با یک هدف تجاري براي مشتري مشخص که به منظور تحقق آن افرادي بیشتر از یک شخص (یا اشخاص) که معمولاً تیمی از افراد را شامل میشوند، استفاده میشود معمولاَو کار آنها بیش از یک هفته به طول میانجامد.

PMI همچنین برنامهها و پورتفولیوها را تعریف میکند. “برنامه” گروهی از پروژهها را گویند که براي دستیابی به هدف مشترکی تعریف میشوند. پورتفولیو به گروهی از برنامهها یا پروژههایی اطلاق میشود که سطح آنها به مراتب بالاتر میباشد. به عنوان مثال پورتفولیو میتواند گروهی از اتومبیلهایی باشد که بر اساس فریم یکسان و قطعات مشترك ساخته شدهاند.

موضوعات تجاري ممکن است در سطح یک برنامه نباشند ولی بیش از یک پروژه باشند، بنابراین طبق تعریف پورتفولیو هستند.

PMI براي اجراي پروژهها توجه خود را به فرایندها و حوزههاي علمی معطوف میکند و فرایندها را بر اساس جریان کلی اجراي یک پروژه ساده تقسیمبندي میکند:

  1. فرآیند آغازین
  2. فرآیند برنامه ریزي
  3. فرآیند اجرا
  4. فرآیند اختتامیه

میباشد که S به معناي تامین کننده (Supplier)، I ورودي (I nput)، P فرایند ( (Process، O خروجی (Output) و C مشتري (Custom er) میباشد. در بیشتر فرایندهاي مرتبط با کسب و کار، عملیات بعدي مشتري میباشد. هنگام ی که براي رسیدن از تامینکنندگان خارجی به مشتریان خارجی فرآیندهایی تدوین شود، در این حالت یک زنجیره ارزش۱ ۰ خواهیم داشت. میتوان به پروژهها به گونهاي یکسان نگاه کرد به این صورت که هر فعالیتی ک ه در یک پروژه انجام میشود یک فرایند در نظر گرفته شود. این ف رایند به تعداد ي ورودي و یا فعالیت هاي پیشنیاز کامل شده نیاز دارد و خود نیز خروج یهایی را ایجاد میکند که به عنوان ورودي به سمت فعالیتهاي بعدي پروژه هدایت میشوند و مجموع کلی این وروديها و خروجیها نتایج پروژه را ایجاد می کنند.