سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید رشیدی –
علی فلاح –
فرزاد توحیدخواه –

چکیده:

در این مقاله روشی مبتنی بر تقطیع الگوهای امضاء با استفاده از نقاط غالب جهت فرآیند تصدیق امضای پویا ارائه م ی شود . تقطیع الگو هر چند بر حجم و پیچیدگی محاسبات می افزاید لیکن امکان دستیابی به روشی دقیقتر از طریق مقایسه مشخصه های ذاتی و مولفه های پایه در الگوهای مرجع و آزمون، میسر می سازد. ما با استفاده از ارتباط انحناء و مفهوم گوشه ها در منحنی های دو بعدی و نیز رابطه معکوس سرعت مماسی و انحناء به آشکارسازی نقاط غالب پرداخته و سپس جهت حذف نقاط با اعتبار کمتر و استخراج نقاط پایدار از فیلترهای مقیاس- فضا استفاده نموده ایم. جهت تناظر قطعات در الگوهای مرجع و آزمون از الگوریتم پیچش زمانی پویای (DTW) اصلاح شده بهره جسته و به کمک طبقه بندی کننده ش بکه عصبی پرسپترون الگوهای حقیقی و جعلی شناسائی شدند. نتایج حاصل از طبقه بندی در گروه جاعلین ماهر با سطح آستانه مشترک، مقدار خطای EER را برابر ۲۳/۲% نشان می دهد.