سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غزال شیخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-بیوالکتریک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرشاد الماس گنج – استادیار گروه مهندسی پزشکی_بیواکتریک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله روشی برای تقطیع گفتار پیوسته فارسی به واحدهای هجایی بیان شده است. مساله تقطیع گفتار پیوسته به واحده ای زیر کلم های در سامان ههای بازشناسی گفتار از اهمیت ویژ های برخوردار اس ت. ضمن آنکه بهبود صحت بازشناسی با افزودن اطلاعات مرزهای هجایی به سامانه بازشناسی گفتار تایید شده است. در این مقاله از تابع انرژی زمان کوتاه و روش آستانه متغیربرای آشکارسازی مرزهای هجایی استفاده شده است. نتایج در مقایسه با روش آستانه ثابت بهبود قابل قبولی نشان م یدهند. نتایج نشان میدهند در حدود % ۸۸٫۵ از مرزها با خطایی کمتر ازms 50 (حدود % ۲۰ طول متوسط هجا) آشکارسازی میشوند. به علاوه در حدود۷٫۵% خطای حذف و % ۶٫۵ خطای درج مرز اضافه وجود دارد