سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی همایون پور – آزمایشگاه سیستم های هوشمند صوتی و گفتاری دانشکده مهندسی کامپیوتر، دا
محمد آزاد –

چکیده:

استفاده از شیوه های مبتنی برتکنیک تمایز سنجی با استفاد ه از معیار فاصله در تقطیع اتوماتیک سیگنال گفتاربویژه در سطح واج کارایی بهتری دارد . برای این کار از خاصیت قطعه ای سیگنال گفتار و وجود تغییرات نسبتا زیاد آن در فاصله بین قطعات مجاور استفاده می شود . در این مقاله تقطیع گفتار در سطح واج با روش تفاضل طیفی و با بررسی تاثیر طول فریم مورد آنالیز ، تعداد فریمهای مورد آنالیز ، میزان همپوشانی فریمها و … انجام و نتایج ارایه شده است . در ارزیابی نتایج ، آزمایشاتی بر روی ۴۰ جمله از پایگاه داده فارس دات که شامل حدود ۱۲۱۰ واج که مرز بین آنها با تقطیع دستی مشخص شده است انجام گردید . این روش با تنظیم پارامترها در بهترین حالت می تواند درصد آشکارسازی درست مرز بیش از ۹۲ درصد با نرخ تقطیع مضاعف کمتر از ۸۵ درصد را بر روی محدوده زمانی قابل قبول ۳۰ ± میلی ثانیه به دست دهد.