مقاله تقويت روحيه شهروندي در مديريت کلان شهرها مورد مطالعه: همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در آمايش محيط از صفحه ۸۷ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: تقويت روحيه شهروندي در مديريت کلان شهرها مورد مطالعه: همدان
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر
مقاله شهروند
مقاله مشارکت مردم
مقاله مديريت شهري
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمند فتانه
جناب آقای / سرکار خانم: نظريان اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تزريق درآمدهاي نفتي در کشور سبب پيدايش شهرنشيني شتابان شده است، به گونه اي که «رشد» جمعيت شهري بر «توسعه» پيشي گرفته و مسايل گسترده اي را در شهر پديد آورده است. از اين روي بايد اصلاحاتي در روش برنامه ريزي شهري کشور صورت گيرد. اين اصلاحات نه از گونه کالبدي، که از نوع فرهنگي و اجتماعي است به اين معني که حقوق شهروندي در بخش هاي گوناگون کشور لحاظ و برنامه ريزي کالبدي هم آهنگ با مفهوم و حقوق شهروندي در بخش هاي مختلف پياده شود. در تحقيق حاضر ضمن تاکيد بر تقويت روحيه و حقوق شهروند مداري در شهر همدان جاي گاه مردم در برنامه ريزي و حرکت به سمت شهروند مداري پي گيري شده است. در اين راستا با فرض اين که تقويت احساس شهروندي و مشارکت مردم مي تواند به عنوان يکي از راه کارهاي اساسي در حل مشکلات شهرهاي بزرگ بخصوص شهر همدان به عنوان متروپل منطقه غرب کشور مطرح باشد، به جاي گاه و نقش آن در جوامع سياسي و در «قانون اساسي» و «قانون شهرداري ها» پرداخته شده است. لذا نوع تحقيق در اين مطالعه کاربردي – تحليلي است و روش تحقيق مبتني برگردآوري اطلاعات، مطالعات اسنادي، مشاهده و تهيه پرسش نامه است. جامعه مورد مطالعه شهر همدان و حجم نمونه با توجه به محاسبات انجام شده ۱۱۶ خان وار بوده است که براي تجزيه و تحليل اطلاعات از برنامه هاي SPSS و روش هاي مرسوم آماري بهره برداري شده است. حاصل تحقيق اين است که نبود و ضعف تاريخي جامعه مدني، بي توجهي به لزوم مشارکت مردمي در اداره امور شهرها و کم بود دل بستگي به مکان و بيگانگي، کم بود قوانين مشخص و مدون – نگرش قيم مآبانه و بيش از همه آشنا نبودن «مردم» با مفهوم « حقوق شهروندي» و «شهروند مداري» و وظايف و مسووليتها، موجب کاهش تعلق و علاقه مندي شهروندان نسبت به محيط خود و شهر همدان شده است.