سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا هاشمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه نجف آباد، اصفهان
کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

بر اساس تحقیقات به عمل آمده، افزایش تقویت داخلی (آرماتورهای برشی) بیش از یک مقدار مشخص نمی تواند باعث افزایش ظرفیت برشی و مقاومت نهایی تیر عمیق بتنی شود، از طرف دیگر تقویت خارجی جان تیر عمیق نیز به منظور افزایش ظرفیت برشی به کمک الیاف تقویت شده پلیمری (FRP) مورد بحث و بررسی است. در این مقاله میزان تاثیر استفاده از ورق های FRP بر جان تیرهای عمیق به کمک مدل های آزمایشگاهی دیگر محققین و تحلیل عددی انجام شده بررسی، و نتایج آزمایشگاهی با نتایج عددی مقایسه و ارائه شده است. در این تحقیق با استفاده از روش اجزای محدود غیر خطی، تیر عمیق تحت بار متمرکز مدل سازی و میزان اثر بخشی تقویتی های FRP بر مقاومت نهایی تیرهای عمیق بتنی مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده باکاربرد ورق های FRP در تقویت جان تیرهای عمیق، بار نهایی تیر به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. همچنین در این تحقیق با مدل سازی عددی تیر عمیق تقویت شده با FRP به بررسی اثر ضخامت و امتداد الیاف FRP در میزان تقویت پرداخته شده است وسپس با ارائه نتایج، محدوده قابل اطمینان به کارگیری تقویتی های FRP تعیین شده است.