سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود مستوفی نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی فاضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصف

چکیده:

اتصالات از حساس ترین نقاط سازه ها هستند. دوام یک سازه در هنگام باربری و به ویژه بارهای جانبی در گرو داشتن اتصالاتی است که مقاومت مناسبی ازخود نشان دهند. عموما در طراحی سازه ها توجه کمتری به اتصالات درمقایسه با سایر اجزاء سازه می شود. علاوه بر ضعف در طراحی، عوامل دیگری مانند تغییر کاربری، ضعف اجرایی و یا خوردگی و مانند آن سبب لزوم تقویت اتصالات در سازه ها می شود. در این میان تقویت اتصالات دال های تخت با وجود ظرافتف اهمیت وپیچیدگی زیاد، کمتر مورد توجه قرار گرفت. در این مقاله تقویت خمشی اتصالال دو طرفه تخت با صفحات FRP مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور ابتدا مدل اجزاء محدود اتصال دال دو طرقه به ستون، در برنامه ANSYS توسعه داده شد و خصوصیات رفتاری غیر خطی مصالح، منظور گردید. برای کالیبرده کردن برنامه ، از نتایج آزمایش های محققینی که رفتار اتصالات دال دو طرفه را بررسی کرده بودند، استفاده شد و منحنی بار تغییر مکان مورد مقایسه قرار گرفت که تطابق خوبی مشاهده شد. پس از اطمینان از صحت مدل سازی و تعیین پارامترهای اثر گذار بر رفتارمدل، نمونه هایی برای تجربه حالات مختلف شکست اعم از شکست خمشی وشکست در اثر برش، منگنه ای در برنامه ساخته شدند و پس از آن، صفحات FRP به سطح کششی این نمونه ها اضافه شد ورفتار اتصال دال مورد بررسی قرار گرفت. سپس تاثیر پارامترهای مختلف از جمله ابعاد، نوع، تعداد و آرایش صفحات تقویتی مطالعه شد. نتایج این بررسی نشان داد که کاربرد صفحات تقویتی FRP در اتصالات دال دو طرفه به ستون، تاثیر مناسبی بر افزایش ظرفیت اتصال در حالات مختلف شکست محتمل دارد، توضیح بیشتر در مورد این تحقیق در اصل مقاله ارائه خواهد شد.