سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید چوهدری – کارشناس ارشد مهندسی سازه های آبی
هادی نظرپور – استادیار دانشگاه مازندران
حسن گلمایی – استادیار دانشگاه مازندران

چکیده:

امروزه با توجه به پیشرفت علوم و گستردگی فن آوری در طراحی سازه های سد و مشخص شدن فاکتورهای دینامیکی و استاتیکی می توان برخی از سدهای قدیمی را که در سالیان دور ساخت هشده بودند را دوباره طراحی و در صورت نیاز تقویت و بهس ازی نمود . تکنیک پس تنیدگی که یکی ازروش های جدید و مناسب جهت ترمیم و تقویت سازه های بتنی موجود است ، استفاده گردد .در این مقاله ارزیابی ضرایب اطمینان سد بتنی-وزنی با ارتفاع ۹۰ متر و عرض تاج و کف سد به ترتیب ۵ و ۷۰ متر به عنوان یک سد نمونه ، قبل و بعد ا ز اعمال نیروی پس تنیدگی تحت بارگذاری استاتیکی ، سیلابی و زلزله قرار گرفت و نتایج خروجی بوسیله نرم افزار CADAM تحلی لگردید و کنترل ترک و مد لهای مختلف کابل گذاری در بدنه سد مذکور مورد بررسی قرارگرفت .از نتایج این تحقیق و مقایسه عملکرد نیروهای پس تنیدگی ضمن انتخاب بهترین مقطع برای کاب ل گذاری جهت اعمال نیروی پس تنیدگی ، اثرات ناشی از تنش های حاصل از بارگذاری های استاتیکی ، دینامیکی و بار ناشی از سیلاب بر بدنه سدبتنی -وزنی ، کاهش داد که نتیجه آن کاهش عرض ترک ، بالابردن مقاومت سد در برابر نیروی برکنش م یباشد .