سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمد افضلی – دانشگاه تربیت مدرس، بخش برق، گروه الکترونیک
وحید احمدی – دانشگاه تربیت مدرس، بخش برق، گروه الکترونیک
غلامرضا عباییانی – پژوهشکده لیزر و اپتیک، گروه نیمه هادی
مهدی کیان زاد – دانشگاه تربیت مدرس، بخش برق، گروه الکترونیک

چکیده:

تقویت کننده های نوری مبتنی بر ریزحلقه، به لحاظ شکل و ساختار، بدون نیاز به آینه، قابلیت تشدیدکنندگی دارند. دراین مقاله، شبیه سازی و آنالیز ساختار تقویت کننده های نوری مبتنی بر ریزتشدید کنندهصورت گرفته است. ماده فعال دراین تقویت کننده متشکل از ساختار چاه کوانتومی است معادلات حاکم بر عملکرد تقویت کننده های نوری در ساختار حلقوی با در نظر گرفتن اشباع بهره، حل شده اند و پارامترهای ساختاری موثر در عملکرد آنها بررسی شدهاست. نتایج بدست آمده بیانگر امکان دستیابی بهره ای از مرتبه ۱۰ تا ۵۰ برای سیگنالهای بسیار ضعیف است.