سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد ادب – کارشناس پژوهشی گروه تغییر اقلیم – پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد ایران
منوچهر فرج زاده – استادیار گروه سنجش ازدور و GIS دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
پرویز ضیائیان – استادیار گروه سنجش ازدور و GIS دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
اسماعیل فیله کش – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار ایران

چکیده:

[اصل مقاله منتشر شده توسط دبیرخانه از نظر شکلها و چیدمان متن مشکل دارد.]

ما در دنیای مخاطرات ریسک زندگی می کنیم، باید ریسک ها را تحلیل کنیم؛ اگر با آنها برخورد داریم باید آنها را شناسایی و در مجموع تمام ریسک ها و عواید آنها را باید ارزیابی کنیم . یکی از این ریسک ها عناصر آب و هوایی و اثرات آن در تولیدات کشاورزی است . در کشور ما هر ساله خسارات هنگفتی به خاطر محدودیتهایی همچون یخبندان و سرمازدگی گیاهان زراعی به بخش کشاورزی وارد می شود، که این امر عمدتاً به دلیل کشت یک گیاه در منطقه ای خاص با استفاده از تجربیات کوتاه مدت و با حدس و گمانه زنی همراه است، بنابراین عملیات زراعی را باید طوری برنامه ریزی نمود، تا با ش رایط اقلیمی مناطق مطابقت داشته باشد . مطالعات در این زمینه عمدتاً بر اساس پیش بینی یخبندان از دیدگاه هواشناسی است، این پژوهش با استفاده از تکنیک GIS به بررسی توزیع زمانی و مکانی وقوع یخبندان و آستانه حرارتی مورد نیاز کشت گیاه کلزا در شهرستان سبزوار پرداخته است،سپس تقویم زراعی کشت این گیاه برای مناطق مختلف شهرستان ارائه گردید، بدیهی است که استفاده از چنین تقویم های زراعی نقش مهمی در کاهش ضرر و خسارات ناشی از سرمازدگی خواهد داشت .