سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمدعلی بهمن پور – شرکتمهندسین مشاور نورگستر

چکیده:

با توجه به تلفات انرژی و توان فوق العاده بالا و رو بتزایـد در سیستم توزیع نیروی صنعت برق کشور یعنـی تلفـات انـرژی ۱۶/۶ درصد و تلفات توان حدود ۲۳/۳ درصد علـل و دلایـل دیرپایی این معضل که خود ضعیف بودن المـان هـا و عوامـل متعدد متشکله سیستم توزیع نیرو یا ضعف سیسـتمی ترکیـب المان ها با یکدیگر بوده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . علاوه بر علل و عوامل فنـی و یـا الکتریکـی برخـی د یگـر از عوامل نیز که موجب شده عیب و اشکال نفس وجود، دیرپایی و حتی ازدیاد روزافزون تلفات موجب کنـدی یـا ابهـام و یـا بعضاً یأس در امر اتخاذ تصمیم بر شیوه های قاطع مبارزه با آن شود یعنی عواملی از قبیل دشـواری هـای انـداز ه گیـری میـزان تلفات، اظهار نظرات ظاهرا ً کارشناسـانه ای از قبیـل ضـرورت حتمی حذف شبکه فشار ضعیف و یا ضرورت حتمی افزایش ولتاژ سیستم فشار متوسط مـورد بحـث و موشـکافی واقـع و تشریح شده است که نحوه تحلیل دقیق و نه سرسری و بلکـه پیش نیاز چنین اظهار نظراتی چه باید باشد که تا به حال اکثـراً نبوده است . علاوه بر آن ، انجام تذکر این نکته ضـروری بـوده که ابعاد مسئله کاهش تلفات از آنچنان نیازهای حمایتی مـادی و معنوی برخوردار است که هم تصـمیم گیرنـدگان تخصـیص
اعتبارات مالی و هم مجریان امر نبایـد انتظـار نتـایج فـوری و چشمگیر از اقدامات خو د را داشـته باشـند و اینکـه نبایـد بـه محض ملاحظه نتایج نه چندان ملمـوس و چشـمگیر کـاهشتلفات، دچار یأس و سرخوردگی شـده و از تـداوم اقـدامات لازم دریع نمایند . مقاله با بخش " چه بایـد کـرد " یعنـی ارائـه راهکارهای پیشنهادی و سه پیوست و فصل نتیجه گیری خاتمه می یابد .