مقاله تلفيق روش کمي و کيفي به منظور طراحي ابزاري براي ارزشيابي عملکرد اعضاي هيات علمي، مطالعه موردي دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در آموزش عالي ايران از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: تلفيق روش کمي و کيفي به منظور طراحي ابزاري براي ارزشيابي عملکرد اعضاي هيات علمي، مطالعه موردي دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي عملکرد
مقاله اعضاي هيات علمي
مقاله روش دلفي
مقاله روش هاي کمي و کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: پاپ زن عبدالحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين مطالعه توصيفي ـ پيمايشي، تلفيق روش کمي و کيفي به منظور طراحي ابزار ارزشيابي عملکرد اعضاي هيات علمي است. جامعه مورد مطالعه را دانشجويان، اساتيد، مديران و همچنين کارشناسان دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي کرمانشاه تشکيل مي دهند. تعداد دانشجويان اين دانشکده ۱۰۷۶ نفر (N=1076) بود که حجم نمونه آماري با استفاده از فرمول کوکران (n=280) و به صورت کاملا تصادفي تعيين شد. ابزار گرد آوري داده هاي مورد نياز از دانشجويان، پرسشنامه اي بيست گويه اي به منظور بررسي نظرات آنان در رابطه با اهميت مواردي بود که در ارزشيابي عملکرد آموزشي اعضاي هيئت علمي بايد مد نظر قرار گيرد که با استفاده از طيف ليکرت طراحي شد. روايي ابزار توسط اساتيد دانشکده کشاورزي رازي و پايايي آن با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ (۰٫۷۲)، مورد تاييد قرار گرفت. به منظور جمع آوري داده ها از اعضاي هيات علمي، مديران و کارشناسان نيز از روش دلفي استفاده شد. پس از بررسي نظرات دانشجويان، اساتيد و غيره، «بسته ارزشيابي عملکرد اعضاي هيات علمي» (FMPE)، طراحي شد که شامل بخش هاي مختلفي است و عملکرد اعضاي هيات علمي را از جهات مختلف و توسط افراد متفاوت، مورد ارزشيابي قرار مي دهد. عملکرد آموزشي، عملکرد پژوهشي و ويژگي هاي شخصي و مسووليت هاي حرفه اي اعضاي هيات علمي، از جمله حوزه هايي است که با استفاده از FMPE، مورد ارزشيابي قرار مي گيرد.