سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا پهلوانزاده – کارشناس ارشد مهندسی آب از دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر
رضا مکنون – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگکاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بروز خشکسالی در چند سال اخیر در اکثر نقاط کشور بخصوص مناطق کویری کشور پیامدهای اجتماعی, اقتصادی و حتی سیاسی خاصی را به دنبال داشته است. استفاده از روشهای مدیریت خشکسالی بخصوص مدیریت ریسک در کاهش اثرات و پاسخ به خشکسالی می تواند راهگشا باشد. برای اعمال مدیریتی کارآمد در هنگام بروز خشکسالی ابتدا باید با گزینه های مبارزه با خشکسالی اعم از مدیریت تقاضا یا مدیریت منابع آشنا شد. هدف از انجام این تحقیق استفاده تلفیقی از روشهای مدیریت تقاضا با منابع موجود و مورد مطالعه در شهر کاشان می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب یک سهم بهینه هر یک از منابع تأمین آب موجود یا در دست مطالعه, تعیین می شود.