سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر زنده دل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و ژئو
منصور ضیائی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
آرزو عابدی – مرکز رشد پارک فناوری استان سمنان
مهدی ضیائی – مرکز رشد پارک فناوری استان سمنان

چکیده:

کانسار اپیترمال گندی در زون متالوژنی ترود – چاهشیرین از کمربند ماگمایی البرز در شمال ایران واقع شده است . در این مقاله کاربرد الگوی طبقهبندی بیزین را برای تفکیک آنومالیهای طلادار
در تشکیلات ولکانیک پالئوسن البرز به شرح ذیل بررسی میکنیم . الف ( روش طبقه بندی وزنهای نشانگر بیزینکه روشی آماری و نیرومند برای تولید نقشه های پتانسیل مطلوب درمقیاس اکتشافات ناحیهای زون ترود – چاهشیرین محسوب میگردد، ب ( در روش طبقهبندی انتخابی بیزین، پس از استفاده ازالگوها،بردار احتمالی تعلق به یک طبقه بخصوص تخمین زده میشود )تست تجربی برای معدن گندی اجرا شده است ( . روش طبقه بندی وزنهای نشانگر و انتخابی بیزین از فرمول ریاضی بیزین حاصل شده که میتواند در هر مقیاسی جهت اکتشاف و شناسایی ذخایر طلادار بکار برده شود