سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت الله دایی جواد – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
هوشنگ اسدی هارونی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید حسن طباطبائی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اندیس مس- طلا پورفیری دالی برروی کمربند ولکانیکی ارومیه- دختر واقع شده است. محدوده اندیس دالی عمدتاً شامل سنگهای آذرین درونی دیوریت الیگو- میوسن و همچنین ولکانیکی آندزیتی ائوسن میباشد، که تحت تأثیر محلولهای هیدروترمال تبدیل به آلتراسیونهای نوع پتاسیک، پروپلیتیک، سیلیسی و بطور محلی فیلیک شده اند. کانی سازی مس و طلا در رابطه با آلتراسیون های پتاسیک و سیلیسی دیوریت و کنتاکت آن با آندزیت میباشد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از پردازش داده های ماهوارهای ،ASTER برخی از آلتراسیونها و زونهای حاوی اکسید آهن محدوده اندیس دالی تشخیص داده شد، و سپس با استفاده از آنالیز شیمیایی ۴۴ عنصری حدود ۱۲۰ نمونه خاک و سنگ، نقشه ای هاله تک عنصری و هاله مرکب مس و طلا تهیه گردید. در مطالعات ژئوفیزیکی تعداد ۱۱ پروفیل مغناطیس سنجی برداشت و با استفاده از نقشه تبدیل نسبت به قطب داده های شدت کل میدان مغناطیسی منطقه، روند حقیقی توده های نفوذی زیر سطحی تعیین گردید. در نهایت با استفاده از مدل منطق فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و تلفیق لایه های اطلاعاتی حاصل از مطلعات دورسنجی، زمین شناسی، ژئوشیمیائی و ژئوفیزیکی یک نقشه نهائی تهیه گردید. این نقشه معرف زون های دارای اولویت بالای کانی سازی مس و طلا برای تصمیمگیری بهینه در جهت طراحی نقاط حفاری عمیق می باشد