سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد غلام نژاد – عضوهیئت علمی دانشکده مهندسی معدن ومتالوژی دانشگاه یزد
حسینعلی قاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دا
مرتضی بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دا
عبدالحمید انصاری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

چکیده:

وزن دهی به فاکتورها و معیارها از مراحل مهم و حساس در بسیاری از تجزیه و تحلیل های لایه های اکتشافی درGIS است. با انتخاب روشهای بهینه وزن دهی، می توان نتایج دقیق تری را از GIS انتظارداشت. روش AHP یکی از روش های مناسب برای وزن دهی لایه های اطلاعاتی است . هدف این مقاله تعیین مناطق امید بخش کانی زایی آهن در مقیاس محلی (برگه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ ورچه) با اعمال تحلیل سلسله مراتبی بر روی لایه های اطلاعاتی در محیط GIS است. بدین منظور داده های مغناطیس سنجی و دورسنجی (تصویر ماهواره ای (ETM+ ) منطقه مورد پردازش قرار گرفتند. لایه های اطلاعاتی به دست آمده از آنها به همراه لایه های زمین شناسی و گسل های محدوده ی مورد مطالعه به عنوان فاکتورهای ارائه الگوی اکتشافی انتخاب و سپس این فاکتورها با استفاده از AHP به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره وزن دهی و در محیط GIS به روش هم پوشانی شاخص تلفیق شدند . در نهایت جهت ارزیابی دقت الگوی ارائه شده، محدوده های پیشنهادی با موقعیت ذخایر آهن شناخته شده در منطقه مورد مقایسه قرار گرفت. با ترسیم نقشه پتانسیل معد نی منطقه انطباق مکانی مناسبی بین موقعیت پیشنهادی و موقعیت ذخایر آهن شناخته شده در منطقه مشاهده گردید. طبق این نقشه اغلب مناطق امیدبخش در بخ شهای مرکزی نقشه و با روند جنوب شرقی-شمال غربی قرار دارند.