سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر طالب بیدختی – دانشیار بخش مهندسی عمران< دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
محمدرضا نیک منش – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

در این مقاله پدیده انتقال رسوب موازی با خط ساحلی در نواحی ساحلی مورد بررسی قرار گرفته است . از بین عوامل موثر در پدیده انتقال رسوب روی امواج،جریانها و خصوصیات توپوگرافی تاکید بیشتری می شود. برای بررسی رفتار امواج از تئوری موج خطی (Linear wave theory) استفاده می شود و برای شبیه سازی جریان ساحلی، معادلات پیوستگی و مومنتوم با در نظر گرفتن ترم های مربوط به تنش های تشعشعی (Radiation stresses) برای راستای موازی با خط ساحلی حل گریدیه اند. همچنین برای تعیین پروفیل غلظت رسوبات معلق در عمق نیز معادله انتقال-پخش (Convection-diffusion equation)رسوب در حالت میانیگین زمانی حل شده است. در کنار روابط مذکور تحلیلی ون راین برای تعیین پارامترهایی نظیر تراز مرجع غلظت بستر (Reference levl bad concentration).زبری ظاهری بستر (Apparent bed roughness) تنش برشی بیشتر ناشی از موج و جریان ، توزیع سرعت در عمق و توزیع ضریب اختلاط رسوب (Sediment mixing coefficient) در عمق نیز مورد استفاده قرار می گیرد. با حل توام معادلا دیفرانسیل حاکم بر جریان ساحلی با روش عددی تفاضل محدود (Fibite difference) و روابط تحلیل ون راین، در نهایت مقدار رسوبات انتقالی در راستای ساحل به دست خواهد آمد. در نهایت بر اساس مطالب گفته شده، برنامه ای کامپیوتری تحت عنوان ” PLSTP" تهیه شده است که برای محاسبه میزان رسوبات انتقالی در راستای ساحل مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این برنامه کامپیوتری با سایر نتایج و اندازه گیریهای موجود مقایسه شده است که این مقایسه صحت و دقت برنامه کامپیوتری مذکور را تایید می کند.