سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساحل سپند – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – عضو هیأت علمی دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
کاظم رنگزن – عضو هیأت علمی دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
یحیی میرزایی – عضو هیأت علمی دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش نیازهای آبی، ضرورت و اهمیت منابع آب زیرزمینی به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین کننده آب شیرین، بیش از پیش آشکار می شود . در منطقه لالی علی رغم وجود آبخوانهای کارستی و آبرفتی فراوان ساکنان منطقه از نظر تامین منابع آب قابل اطمینان جهت شرب و کشاورزی با مشکل مواجه می باشند . هدف از انجام این تحقیق بررسی
منابع آبی جدید با استفاده از توانائیهای مشترک سنجش از دور و GIS می باشد . بدین منظور درابتدا پارامترهای موثر در پتانسیل یابی شناسایی گردید که عبارتند از : زمین شناسی، توپوگرافی و شیب، کاربری اراضی، چگالی زهکشی، چگالی خطواره و در نهایت با استفاده از روش Weighted Index Overlay لایه های اطلاعاتی در محیط GIS تلفیق و ترکیب شده و نقشه پتانسیل
آب زیرزمینی تهیه گردید