سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه ودایع خیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری)

چکیده:

در این مطالعه تلفیق سنجش از راه دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی٬به منظور تحلیل پوشش زمین با استفاده از سنجش از راه دور REMOT SENSING) ) و اطلاعات جنبه ای به کار رفته است. تکنیکهای پردازش تصویر دیجیتال٬ فرایند های بهبود تصویر بکار گیری ثبت وطبقه بندی برای تحلیل پوشش زمین را هدایت و اجرا مینمایند. مدلهای ارتفاعی دیجیتالی به کمک رقومی کردن نقشه های توپوگرافی به مقیاس استاندارد ۱:۲۵۰۰۰انجام شده بود.شیب ونقشه جنبه ای به وسیله DEM به وجود آمده اند. مانند لایه ها در سیستم اطلا عات جغرافیا یی شیب بدست آمده قبلی و نقشهجانبی روی تصویر طبقه بندی شده قرار میگیرد٬ تازمینهای مناسب برای شهرسازی را مشخص نمایند.برنامه ریزی به اطلاعات قابل اطمینان و موثقی در باره استفاده از زمین و توزیع پوشش زمین نیاز خواهد داشت.این مطالعه شرح میدهد که تلفیقاطلاعات سنجش از دور وتکنیکهایGISبه منظور فراهم کردن چنین اطلاعاتی مو ثر هستند.