سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید رضایی – کارشناس ارشد سنجش از دور و مهندسی GIS دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی و امن

چکیده:

سیستم اطلاعات جفرافیایی (GIS) یک سیستم کامپیوتر مبنا می باشد که سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافیایی، نیروی انسانی و مدلهای پردازش داده تشکیل شده است و هدف آن تولید ، ذخیره سازی، نمایش، بازاریابی، پردازش، بهنگام رسانی و… اطلاعات جغرافیایی مربوط به عوارض و پدیده های مختلف می باشد. بعبارت دیگر GIS یک تکنولوژی اطلاعاتی می باشد که از سیستم های مختلفی تشکیل گردیده است و می توان آنرا یکSOSیا(System of System) نامید کهجهت برنامه ریزی و تصمیم گیری هرچه صحیحتر و با تدبیر توسعه یافته است . سیستمC4Iمتشکل از یک مجموعههماهنگ و پیچیده از سیستم های مختلفی می باشد که همگام با یکدیگر جهت تهیه اطلاعات لازم به منظور تصمیم گیری هر چه صحیح تر بکار گرفته می شوند . سیستم های فرماندهی و کنترل ضرورتًا یک سیستم تمامًا مکانیزه نیست و می تواند متناسب با سطح تکنولوژی مورد استفاده در کشور طراحی و تدوین گردد . بنابراین مهمترین عامل موفقیت این سیستم تعریف دقیق وظایف و نحوه ارتباطات بین مولفه های اساسی تشکیل دهنده این سیستم می باشد . با تلفیق این سیستم و سیستمهای تعیین موقعیت جهانی از قبیل GlONASS , GPS در عملیات پشتیبانی و لجستیک می توان از مزایای توامان سیستمهای فوق استفاده کرد . در این سیستم از طریق خطوط ارتباطی موجود از قبیلGPRS و G SM ارتباط بین مراکز پشتیبانی انجام می گیرد و نتایج حاصل از GIS و دریافت کنندگان خدمات برقرار گردیده و پردازش های مورد نیاز در سیستم مرکزیطریق سیستمGIS و خطوط ارتباطی برای کاربران ارسال می گردد . در این سیستم کاربر می تواند موقعیت جغرافیایی خودرا نسبت به پدیده های سطح زمین مشاهده کرده و به مراکز ذیربط ارسال نماید . در بسیاری از کشورهای دنیا شرکت های خصوصی حمل و نقل و یا شرکت های تاکسیرانی جهت مدیریت شبکه حمل و نقل خود از این سیستم استفاده می نمایند . ایجاد این سیستم می تواند پایه مناسبی به منظور بکارگیری آن در فعالیت های فرماندهی و کنترل باشد . برای تبدیل این سیستم به یک سیستم فرماندهی و کنترل کافی است که مدل های پردازش اطلاعات نظامی به نحو مقتضی تهیه گردیده و در غالب نرم افزار پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی پیاده سازی گردد.