سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هدی ملکی – آزمایشگاه امنیت دادهها دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دا
بابک صادقیان – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اتوماتای سلو لی بازگشت پذیر را م یتوان در توابع معماشنا سی مورد استفاده قرار داد . یک ی از رو شها ی بازگشت پذ یر ساختن اتوماتای سلو لی استفاده از قوان ین بازگشت پذیر است . در این مقاله ، ۲۵۶ قانون دو بعدی بازگشتپذیر با استفاده از تلفیق قوا نین بازگشتپذیر یک بع دی ارائه شده که م یتواند بر ای کاربردهای رمزنگار ی مورد استفاده قرار گیرد. این قوا نین با اعما ل یک در میان قوانین یک بع دی بازگشت پذیر به سطرها و ستون های ماتریس پیکربندی اتوماتای سلو لی دو بع دی ایجاد می شود . در ای ن مقاله، علاوه بر تشریح قانون به بررسی ویژگیهای مطلوب رمزنگاری مانند تمامیت، پدیده بهمنی، پروفیل خطی و پروفیل تفاضلی بر روی روش ارائه شده، پرداخته شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از میان کلیه قوانین، ۶۷ قوانین با برآورده ساختن خواص مطلوب رمزنگاری، برای بکارگیری در توابع رمزنگاری مناسب شناخته شده است. تنها ۱۶ قانون این خواص را به هیچ وجه برآورده نمیسازند و باقی قوانین برخی از این خواص را برآورده میسازد