سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید جوادی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعت آب و برق
ایمان رحمتی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

در این مقاله ضرورت و نحوه کاربرد محدودسازهای جریان خطای تشدید سری به همراه مجزا سازی شینها در شبکه انتقال ایران مورد بررسی قرار گرفته ا ست . برای این منظور پستهای شبکه از نقطه نظر جریان اتصا ل کوتاه مورد ارزیابی قرار گرفته اند که برای این کار از مشخصات شبکه تولید و انتقال مطابق آمار سال ۱۳۸۲ و پیش بینیهای انجام شده برای سال ۱۳۹۰ استفاده شده است . که نتایج این تحقیق برای شبکه حال حاضر (۱۳۸۲) و شبکه آینده (۱۳۹۰) آورده شده است . همچنین برای بیان بهتر موضوع مطالعات استفاده از محدودساز جریان خطای تشدید سری به همراه شکسته شدن شینها برای دو مورد از پستهای مهم شبکه ایران به عنوان نمونه آورده شده است