سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
تعداد صفحات: ۲
نویسنده(ها):
بهشاد جدیری شکری – دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامرز دولتی ارده جانی – اساتید راهنما
علی مرادزاده – اساتید راهنما

چکیده:
استفاده ازمنابع و معادن به منظور کسب انرژی بیشتر سبب بروز مشکلات عدیده ی زیست محیطی شده است زغال یکی ازموادمعدنی است که ازآن به طور گسترده درتولید انرژی استفاده میشود برای کسب انرژی بیشتر نیاز به استفاده اززغال باکیفیت بالاتر است که ضرورت انجام مرحله فراوری را ایجاب می کند باطله های ایجادشده ازفراوری سبب بروز مشکلات جدی زیست محیطی میشود قرارگیری محل انباشت باطله ها درمجاورت عواملی ازقبیل هوازدگی وریزشهای جوی سبب ایجادپسابهای اسیدی میشوند که درصورت راه یابی آنها به آب زیرزمینی خطرات زیست محیطی زیادی را به همراه خواهند داشت درمطالعه حاضر الودگی زیست محیطی ناشی ازباطله های کارخانه البرزشرقی بااستتفاده ازروشهای ژئوفیزییک و مدلسازی ریاضی مورد بررسی قرارگرفته است پس ازبازدید مقدماتی ازمنطقه و انتخاب دمپ باطله مناسب برداشتهای ژئوفیزیکی به کمک روش VLF روی ۶پروفیل درپایین دست دمپ باطله انجام شد تازونهای الوده احتمالی را موردشناسایی قراردهد نتایج برداشتها توسط نرم افزار RAMAG موردتفسیر قرارگرفته ودوزون الوده احتمالی موردشناسایی قرارگرفت درمرحله بعد به منظور بررسی اهنگ گسترش و انتقال تابع زمان الودگی روش ژئوالکتریک باارایش دوقطبی – دوقطبی و بصورت Time Laps دریک پریود زمانی بالغ بر۶ماه مورد استفاده قرارگرفت نتایج داده های حاصل ازبرداشت ژئوفیزیک توسط نرم افزار RES2DINV مورد تحلیل و تفسیر قرارگرفت نتایج بدست امده حاکی ازانتقال الودگی و گسترش تابع زمان آن درمحدوده مورد بررسی می باشد همزمان با مطالعات ژئوفیزیکی به منظور مطالعه فرایند اکسیداسیون پیریت و تولید الودگی درسه نقطه متفاوت روی دمپ درراستای قائم ودراعماق مختلف ازباطله های دمپ نمونه برداری شد