سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود آذری – دانش آموخته مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگ
سید حمید رضا صادقی – استادیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دان
عبدالرسول تلوری – دانشیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

توسعه مناطق مسکونی و شهری در حاشیه رودخانه ها و بستر سیلابدشت ها بدون توجه به شرایط هیدرولوژیکی و هیدرولیکی حاکم بر حوزه آبخیز بالادست و رودخانه، از یک سوافزایش خطر پذیری از سیلاب و از طرف دیگر اتلاف سرمایه گذاری در این م ناطق را به دنبال دارد . مطالعه حاضر به منظور بررسی رفتار سیلاب و نحوه گسترش آن در بازه ای از رودخانه جاغرق در استان خراسان رضوی از تلفیق مدلهای هیدرولوژیکی HEC-HMS و مدل هیدرولیکی HEC-RAS استفاده گردید بدین منظور با استفاده از بارش و رواناب ایستگا ه های بارانسنجی و هیدرومتری حوزه مدل HEC-HMS کالیبره گردید و با برداشت مقاطع عرضی رودخانه در محل بازه مسکونی حوزه , پهنههای سیلابی مربوط به بارش های با دوره بازگشت های ۱۰، ۲۰ و ۵۰ سال در GIS با استفاده از الحاقیه HEC-GeoRAS در Arc View نمایش داده شد. نتایج مطالعه حاضر نحوه گسترش پهنه های سیلابی در بازه مورد مطالعه را به خوبی نشان می دهد و ضمن تایید کارایی تلفیق مد ل های مذکور کاربرد آن را در برنامه ریزی شهری و مدیریت توسعه مناطق مسکونی توصیه مینماید.