سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود تابش – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
احمد دولت خواه – کارشناس ارشد گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

تعیین پارامترهای کیفی در شبکه های آبرسانی دارای اهمیت زیادی می باشد. نرم افزارهای موجود که قادر به تحلیل کیفی شبکه های توزیع آب شهری هستند، هیدرولیک شبکه را به روش مبتنی بر تقاضای ثابت (DDSM) تحلیلمی نمایند. از آنجا که طبق تحقیقات اخیر برتری روش تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار(HDSM) نسبت به روش DDSMدر شرایطی که شبکه در وضعیت غیرنرمال قرار دارد به اثبات رسیده است، تحلیل کیفی شبکه های آبرسانی همراه با روشHDSM ضروری می باشد. در این مقاله، از روش المان حجمی گسسته (DVEM) جهت تحلیل کیفی شبکه های توزیعآب شهری با استفاده از مدل تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار HDSMاستفاده شده است. در پایان، با بررسی یک شبکهنمونه توانمندیهای روش ارائه شده نسبت به نرم افزارهای موجود ارزیابی می گردد