سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالرسول تلوری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری و رئیس هیئت علمی همای

چکیده:

عوامل متعددی در بروز سیلاب و یا تشدید خسارات آن دخالت دارند . اصولا موضوع سیل را بایستی از سه جنبه اساسی مورد بررسی و مطالعه قرار داد. نخست با بررسی عوامل اقلیمی و حوضه ای شدت سیل خیزی در زیر حوضه های مختلف منطقه موردمطالعه بایستی برآورد گردد و درگام بعد ویژگیهای رودخانه ها و دشت های ابرفتی و سیلابی از نظر شدت سیل خیزی بررسی شود. سرانجام با توجه به جنبه های اقتصادی واجتماعی حاکم بر هر یک از زیر حوضه ها و مقایسه آنها با یکدیگر می توان اولویت بندی را برای اجرای برنامه ها و عملیات کنترل سیلاب و آبخیزداری در منطقه انجام داد.
در مقاله حاضر به منظور معرفی روشی جهت تعیین سیل خیزی و سپس اولویت بندی زیر حوضه ها از نظر اهمیت اجرای عملیات آبخیزداری وکنترل سیلاب مطالعات انجام شده در طرحجامع کنترل سیلاب در استان لرستان با لحاظ جنبه های سه گانه اشاره شده مورد بررسی قرار گرفت.
از میان روشهای موجود جهت اولویتبندی زیر حوضه ها از نظر شدت سیل خیزی از یک روش انتخابیاستفاده گردید که نتایج در مقایسه با مشاهدات از قابلیت خوبی برخوردار بوده است.
عملی بودن اجرای عملیات، امکانات و تخصصی و شرایط طبیعی منجر به تعیین گزینه های مناسب با امکانات و تنگناها در قالب طرح های کوتاه، میان و بلند مدت گردیده است.