سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمجتبی قدمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمود حسینی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پیش بینی رفتار هیدرولیکی رودخانه در مقابل سیلابهای احتمالی در مقابل سیلابهای احتمالی جهت کاهش خسارت وارده به مزارع و شهرها یا تاسیسات در حال ساخت در اطراف رودخانه ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. تعیین دقیق پهنه سیلاب با عنوان یکی از مراحل حساس در مدیریت رود و مطالعات مربوط به حق بیمه سیل مطرح می باشد. با این وجود اکثر روشهای موجود برای تعیین پهنه سیل بسیار مشکل و وقتگیر هستند. هدف اصلی این مقاله معرفی روشی برای پهنه بندی سیل با استفاده از تطبیق GIS و مدلهای هیدرولیکی می باشد. به منظور نمایش محدوده مورد مطالعه و استخراج اطلاعات مورد نیاز در تحلیل هیدرولیکی از نرم افزار ARCVIEW و یکی از ابزارهای فرعی آن با عنوان HEC-GEORAS استفاده شده است. سپس نتایج تحلیل هیدرولیکی که از مدل HEC-RAS به دست می آیند مجددا وارد محیط GIS شده، بر روی نقشه های اولیه پیاده می شوند. در این مقاله شیوه مذکور بر روی حوضه آبریز رودخانه درونگر در شمال خراسان اعمال شده است. به طورخلاصه می توان نتیجه گرفت تلفیق GIS و مدلهای هیدرولیکی نه تنها عملی است؛ بلکه موجب تسهیل محاسبات کاربران GIS و مدلسازان هیدرولیکی نیزخواهد شد.