سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسنعلی محبی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا …(عج)- پژوهشکده طب نظامی – مرکز تحقیقات بهداری
عابد نام آوری – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا …(عج)- پژوهشکده طب نظامی – مرکز تحقیقات بهداری
مسعود ثقفی نیا – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا …(عج)- پژوهشکده طب نظامی – مرکز تحقیقات بهداری

چکیده:

یکی از اجزاء حیاتی واکنش به حوادث غیر مترقبه، ارتباطات و مدیریت اطلاعات مـی باشـد . واکـنش مناسـب، نیازمنـد آنالیز موقعیتی لحظه به لحظه شرایط جهت ارزیابی نیازها و منابع که هر لحظه در حال تغییر هستند، می باشد . اطلاعات دقیـق در مورد حادثه، مجروحان، نیازهای پزشکی، تریاژ و درمان بر استفاده و آماده سـازی منـابع موجـود ماننـد آمبـولانس هـا، تـیم اورژانس پزشکی، بیمارستان ها و بخشهای مراقبت های ویژه تأثیرگذار است . تله مدیسین یا » پزشـکی از راه دور « در ایـن مـوارد جایگاه خاص خود را دارد . متن : در برقراری ارتباطات و انجام مراقبت های اورژانس از طریق تله مدیسین، اسـتانداردهای ارتباطـات پایـه ای شـامل خطـوط زمینی ) ) Land line ، امواج هوایی ) ) Air waves مانند امواج رادیـویی ) ) Radio و میکروویـو ) ) Microwave و همچنـین ارتبـاط ماهواره ای می باشند . در حال حاضر بیشتر از خطوط زمینی و هوایی بخصوص رادیویی در شرایط اورژانس استفاده می شود . خطوط زمینی غیر متحرک هستند و اغلب در حوادث صدمه می بینند و به سرعت بازسازی نمی شوند . امواج رادیـویی بـه علـت ترافیک زیاد مصرف کنندگان و صدمه به برجک های ارتباطی وایستگاه های رادیویی غیر قابل استفاده می شـوند . بـا ایـن وجـود تکنولوژی جدید ماهواره ای پیشرفتهای سریعی را در تله مدیسین داشته است و باعث اتصال تلـه مدیـسین متحـر ک یـه صـحنه حوادث و همچنین میدان نبرد شده است . پیشرفت کامپیوترهای جدید، ابزار هوشمند، اینترنت، ارتباطات بی سیم نسل سوم و تکنولوژی مکان یابی استفاده هـای بـسیاری در اینگونه حوادث داشته اند . بیماران در این حوادث بوسیله مچ بندهای ویژه ای از راه دور از نظر وضعیت بیماری و مکـان بیمـار کنترل می شوند . در برخی شرایط نیز از بارکد جهت حوادث با حجم مجروحان بالا استفاده شده است، بـا اسـکن کـردن بارکـد
مچ بند بیماران در مکانهای مختلف ( محل حادثه، رسیدن به اورژانـس، بیمارسـتان و …) ، سیـستم قـادر بـه مکـان یـابی بیمـاران می باشد . این روش در حوادث شبیه سازی شده در اروپـا نتـایج مناسـبی داشـته اسـت، البتـه نیـاز بـه ابـزار اسـکن کننـده از محدودیت های این سیستم می باشد . در بسیاری از حوادث غیر مترقبه، مشکلات لجستیک به علت کمبود منابع نمی باشند، بلکه به علت عـدم همـاهنگی در توزیـع آنها حاصل می شوند . اطلاعات لحظه ای و دقیق نیازهای بیماران، پرسنل نجات و منابع موجود جهت این امر حیاتی می باشد . به علاوه عوامل دیگری از قبیل توپوگرافی منطقه، آب و هوا، ساختمانها و بقیه ساختارها نیز می توانند در نظر گرفته شوند . در حقیقت ابزارهای تصویری جهت مطلع سازی فرماندهان حادثه از وضعیت لحظه ای مفید واقع می شوند . تمامی این اطلاعات با تسهیلات اینترنت بی سیم قابل استفاده است . بحث و نتیجه گیری : پاسخ دهی مناسب به حوادث غیر مترقبه از اجزای بسیار پیچیده پاسخ هـای درمـان اورژانـس مـی باشـد .
حوادث اخیر کمبودهای زیادی را در ارتباطات و مدیریت اطلا عات حیاتی مشخص کرده اند و تکنولوژی اطلاعـات جدیـد ماننـد اینترنت، بی سیم و وسایل مکان یابی در تقویت تله مدیسین در حال ارزیابی شدن می باشند و در آینده، باعث پیشرفتهای وسیعی در اجزاء تله مدیسین از قبیل پیگیری بیماران، ایمنی تیم نجات، مدیریت منابع و پشتیبانی انفورماتیک خواهند شد .