مقاله تمايزات شناختي در باور به دنياي عادلانه در زنان و مردان (عنوان عربي: فروق المعرفيه في تصديق الي حياه العادله في النساء و الرجال) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: تمايزات شناختي در باور به دنياي عادلانه در زنان و مردان (عنوان عربي: فروق المعرفيه في تصديق الي حياه العادله في النساء و الرجال)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دنياي عادلانه
مقاله عدالت مبتني بر انصاف
مقاله عدالت مبتني بر شايستگي
مقاله جنسيت
مقاله تمايزات شناختي (كليد واژه عربي: احياه العادلة
مقاله العدال مع الانصاف
مقاله العدال مع الصلاحية
مقاله جنسية
مقاله فروق المعرفيه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جواديان زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسي:
اين پژوهش با هدف بررسي تمايزات شناختي در باور به دنياي عادلانه در ميان زنان و مردان به مرحله اجرا درآمد. از بين كليه ساكنان زن و مرد ۱۷ سال به بالا در شهر اصفهان، تعداد ۱۵۷۷ نفر به شيوه نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي انتخاب شدند. پرسش نامه هاي استفاده شده در پژوهش دو پرسش نامه هشت سوالي درباره باور به دنياي عادلانه براي خود و ديگران بود. داده هاي حاصل از پرسش نامه ها با استفاده از آزمون t تك نمونه اي و آزمون t گروه هاي مستقل تحليل شد. نتايج حاكي از آن بود كه زنان و مردان در باور به دنياي عادلانه براي خود با يكديگر تفاوت معناداري (P<0.05) ندارند، ولي در باور به دنياي عادلانه براي ديگران بين زنان و مردان تفاوت معناداري (P<0.05) به دست آمد. مهم ترين يافته اين پژوهش آن بود كه زنان در توجه به رعايت عدالت مبتني بر انصاف و شايستگي براي ديگران و نه خودشان نسبت به مردان، متفاوت اند، بدين معني كه زنان نسبت به مردان به رعايت عدالت و انصاف بيشتري براي ديگران تمايل دارند.