مقاله تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از مغز استخوان انسان به سلولهاي شبه قلبي به روش آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۳۸۷ تا ۳۹۴ منتشر شده است.
نام: تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از مغز استخوان انسان به سلولهاي شبه قلبي به روش آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انسان
مقاله سلولهاي قلبي
مقاله اکسيتوسين
مقاله تمايز سلولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت مهري
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي فردين
جناب آقای / سرکار خانم: اميني علي
جناب آقای / سرکار خانم: قيداري محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي عزت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي توانايي تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انسان به سلولهاي قلبي با استفاده از اکسي توسين.
مواد و روشها: سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انسان در محيط کشت Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) داراي ۱۵ درصدFetal Bovine Serum (FBS)  کشت داده شدند. به منظور القاي تمايز سلولهاي قلبي، تعداد ۱×۱۰۴ سلول در ديش هاي ۳۵ ميليمتري کشت داده شده و بعد از رسيدن به تراکم ۷۰ درصد تحت تيمار با اکسيتوسين (۱۰ M) و -۵ آزاسيتيدين (با غلظت ۱۰ ميكرومولار، کنترل مثبت) قرار گرفتند. در طول دوره، سلولها توسط ميکروسکوپ معکوس از نظر تغييرات مورفولوژيکي مورد بررسي قرار گرفتند. بيان ژنهاي خاص سلول قلبي همچون: آلفا – اکتينين، زنجيره سنگين ميوزين آلفا و بتا، زنجيره سبک و تنظيمي ميوزين (۲v و ۲a)، فاکتور ناتريورتيک دهليزي، GATA4، و گيرنده اکسيتوسين، از طريق روش  Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)مورد بررسي قرار گرفت. همچنين از ارزيابي ايمونوسيتوشيمي براي اثبات بيان پروتئينهاي خاص سلول قلبي استفاده گرديد.
يافته ها: سلولهاي بنيادي مزانشيمي، دوکي شکل با زوايد نامنظم بوده که پس از تيمار با اکسيتوسين (۱۰M) و ۵- آزاسيتيدين (۱۰ ميكرومولار)، به يکديگر متصل شده و ساختارهاي ميوتيوب مانند را ايجاد نمودند. بيان تعدادي از ژنهاي خاص سلولهاي قلبي در پايان دوره القايي تاييد شد. ارزيابي ايمونوسيتوشيمي براي آنتي ژنهاي آلفا – اکتينين و تروپونين نشان داد که اين پروتئينها در سلولهاي تمايز يافته بيان مي شوند.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انسان قادرند تحت تاثير اکسيتوسين و ۵- آزاسيتيدين به سلولهاي قلبي تمايز يابند.