مقاله تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي وريد بند ناف انساني به سلول هاي شبه كبدي در محيط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۷۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي وريد بند ناف انساني به سلول هاي شبه كبدي در محيط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وريدهاي بند ناف
مقاله سلول هاي بنيادي مزانشيمي
مقاله فاكتور رشد كبدي
مقاله انكوستاتين M

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: اميني علي
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت مهري
جناب آقای / سرکار خانم: نيك خو بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: ابوذري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي فردين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سلول هاي بنيادي مزانشيمي جدار وريد بند ناف انساني، به عنوان سلول هاي چند توان، اخيرا جداسازي شده و پتانسيل تمايزي آن ها به سلول هاي مختلفي نظير سلول هاي عصبي و قلبي بررسي شده است. در اين مطالعه، توانايي سلول هاي بنيادي مزانشيمي وريد بند ناف در تمايز به سلول هاي کبدي با تمرکز بر پروفايل بيان ژن هاي اختصاصي کبد ارزيابي شد.
مواد و روش ها: در يك مطالعه تجربي، سلول هاي بنيادي مزانشيمي جدار وريد بند ناف انسان پس از جداسازي به مدت يک ماه با استفاده از يک روش دو مرحله اي تحت تيمار با فاکتورهاي القايي نظير فاکتور رشد کبدي و انکوستاتين M قرار گرفتند. سپس بيان ژن هاي اختصاصي سلول هاي کبدي از طريق روش RT-PCR و ايمونوسيتوشيمي مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: پس از تيمار سلول ها با فاکتور هاي القايي، تغيير شکل سلول ها از حالت فيبروبلاستي و دو قطبي به فرم اپيتليال و چند وجهي مشاهده گرديد. بيان يا افزايش بيان ژن هاي اختصاصي سلول هاي کبدي نظيرCK8 ، CK18،HNF3β ،c-Met ، AFP،TTR ،G6P ، Transthyretin و ALB در طول دوره القايي تاييد شد. هم چنين واکنش سلول ها به آنتي بادي بر عليه آنتي ژن سيتوکراتين ۱۸ در سلول هاي تمايز يافته مثبت بود.
نتيجه گيري: با توجه به داده هاي کسب شده، مي توان نتيجه گرفت که سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از جدار وريد بند ناف، توانايي تمايز به سلول هاي شبه کبدي را دارا مي باشند.