مقاله تمايلات مصرفي زنان در شهر يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۹۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: تمايلات مصرفي زنان در شهر يزد
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمايلات مصرفي
مقاله انتظارات اقتصادي
مقاله سبک زندگي
مقاله شهر يزد
مقاله زنان
مقاله رسانه هاي جمعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري ندوشن عباس
جناب آقای / سرکار خانم: افشاني سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکري هامانه راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: عسکري ندوشن سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ساليان اخير موضوع مصرف، به بحثي داغ در گفتمان هاي رايج در سطح حوزه عمومي جامعه و در سطح سياست گذاري هاي کلان کشور تبديل شده است. با اين وجود، عوامل فردي و اجتماعي تاثيرگذار بر ارزش ها، اهداف و رفتارهاي مصرفي، تاکنون کمتر مد نظر محققين اجتماعي واقع شده است. مقاله حاضر، بر اساس يک پژوهش موردي در شهر يزد، به مطالعه تمايلات مصرفي زنان حداقل يکبار ازدواج کرده و عوامل تعيين کننده آن پرداخته است. داده ها، از طريق يک پيمايش مقطعي در پاييز ۱۳۸۸ در ميان يک نمونه ۶۸۴ نفري از زنان شهر يزد، جمع آوري شده و مورد تحليل قرار گرفته است. يافته ها، بيانگر تاثيرگذاري سه گروه از عوامل مشتمل بر مشخصه هاي فردي، وضعيت اقتصادي خانوار و تاثير بين نسلي مشخصه هاي والدين بر سطح تمايلات مصرفي پاسخ گويان است. بر اساس نتايج، متغيرهاي درآمد خانواده، ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي، تحصيلات والدين و بعد خانواده والدين مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر تمايلات مصرفي زنان هستند که با کنترل ساير متغيرها، همچنان تاثير معنادار خود را حفظ مي کنند. تحقيقات ديگري ضروري است تا آثار و پيامدهاي تمايلات مصرفي را بر طيف وسيعي از رفتارها و نگرش هاي جمعيتي و خانوادگي زوجين، به ويژه در حوزه ازدواج و فرزندآوري مورد مطالعه قرار دهد.