سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا قدردان –
علیرضا غدیری –
فریدون صابری افشار –
حمیده محسنی –

چکیده:

جیب حلقی، دا یورتیکول موجود در مجرا ی شنوا یی اسب سانان و تعداد محدودی از سا یر گونه ها ی حیوانی است . تمپانی جیب حلقی یکی از متداول ترین بیماری های این عضو بحساب می آید . تمپانی جیب حلقی عبارت است از اتساع یک یا ( بندرت ) هر دو جیب حلقی بوسیله گاز که در اسبا ن جوان اتفاق می افتد . عامل بیماری ناشناخته بوده اما پلی ژنیک بودن بیماری در اسبان نژاد عرب مطرح می باشد . در مهر ماه سال ۲۰۰۷ یک راس اسب عرب سه ماهه با تاریخچه تورم ناحیه پاروتید و دیسپنه دمی به بیمارستان آموزشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ارجاع داده شد . دوره بیماری دام تقر یبا یک ماه بوده و دام با استفاده از پنی سیلین، پانتر یسول ( سولفام ید + تری متوپریم ) داروهای ضد التهابی و آنتی هیستامین بصورت ناموفق تحت درمان قرار گرفته بود . در معا ینه بالینی علا یم حیاتی شامل درجه حرارت، تعداد ضربان قلب، تعداد حرکات تنفسی طبیعی بود . ناحیه پاروتید سمت چپ دام متورم بود که در لمس بنظر می رسید واجد گاز باشد . دیسپنه خفیفی نیز در کره مبتلا قابل مشاهده بود . رادیوگرافی جانبی انجام شده در دام ثابت نمود که جیب حلقی بوسیله گاز متسع شده است . بر اساس تار یخچه، نشانه های بالینی و یافته های رادیوگرافیک بیماری تمپانی جیب حلقی تشخیص داده شد و دام به بخش جراحی ارجاع داده شد .