سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۶۸

نویسنده(ها):

هاجر مارانی –

چکیده:

برای تمکین فقها و حقوقدانان از نظر لغوی و اصطلاحی تعاریف مختلفی ارائه نموده اند:تمکین در لغت به معنی تن در دادن و برخی گفته اند جادادن و پابرجانمودن و جای گرفتن و مراد از آن آ ازنظر لغوی و اصطلاحی که سعی شده بهترین،کاملترین ومنسجمترین تعریف ارائهشود و سپس تمکین از دیدگاه حقوقدانان و فقها و اینکه شامل چه مواردی از نظر آنان می باشد. فصل دوم انواع تمکین و تقسیم بندی تمکین به عام و خاص، شامل تعریف عام، تعریف خاص و حدود تمکین می باشد. فصل سوم آثار تمکین خاص، آیا رابطه تمکین و نفقه مانند رابطه عقود معاوضی است یا خیر؟ گفتار اول شامل اثر تمکین خاص در بحث نشوز، تعریف نشوز از نظر لغوی و شرعی و اصطلاحی، آیا نشوز فقط شامل زوجه است؟ زن چگونه ناشزه محسوب می شود و مراتب و مراحل نشوز مطابق آیات قرآن و علمای امامیه و حتی گریزی به نظریات علمای عامه دراین زمینه انجام گرفته است. گفتار دوم شامل اثر تمکین خاص در بحث حق حبسو رابطه این دو در عالم حقوقی و زناشویی. چگونگی سقوط حق امتناع، آیا حق حبس ناظر به تمتع خاص یا عاماست و آیا مسقط حق نفقه خواهد بود یا خیر؟ مدت استفاده زن از این حق چقدر است؟ آیا در مهریه ای که مقدار آن زیاد باشد و شوهر توان پرداخت آن را نداشته باشد حق حبس همچنانباقی است یا خیر؟ آیا حق حبس برای زن و تمتع برای مرد می تواند قابل مقایسه با عقوده ٥ معاوضی باشد و گریزی به مبحث مهریه و تقسیم آن آثار حق حبس از لحاظ حقوقی اثر تمکین خاص به حق حبس و تحلیلاتی در این زمینه و بررسی مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ و … و ۱۱۱۹ قانون مدنی که به این مباحث می پردازد. سرانجام نظریات امام (ره) و مراجع عضام همچون آیت ا…مکارم شیرازی تبریزی بهجت لنکرانی و نمونه آرای دیوان عالی کشور و نمونه هایی از آرای دادگاه در مورد الزام خوانده به تمکین، صدور گواهی نشوز زوجه و … در این زمینه و آمار و نموداردعاوی خانوادگی طی سه ماه در اصفهان در این زمینه ارائه گشته است. سپس نتیجه گیری کلی که رابطه بین تمکین خاص و نشوز و حق حبس پرداخته شده است. در پایان به ذکر منابع مورد استفاده در این تحقیق بیان شده است.