سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمدجواد کلینی – استادیار گروه فرآوری مواد معدنی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت م
بابک پورحاجت – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ت

چکیده:

عملکرد ستون مکانیکی فلوتاسیون در مرحله کلینر بررسی گردید. نتایج نشان داد که سلول مکانیکی در مرحله کلینر روی با کارایی جدایش ۳۰/۸۴% قادر به تولید کنسانتره روی با عیار ۵۲/۱۵% می باشد. در این تحقیق از ستونی به ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر و قطر ۷۴ میلیمتر در مرحله کلینر نهایتا استفاده شده است. با بکارگیری روش طراحی آزمایش تاگوچی ۴ پارامتر عملیاتی ستون در ۳ سطح مورد ارزیابی قرار گرفتند. در شرایط بهینه عملکرد ستون محصول با عیار ۵۲/۸۴% و کاراریی جدایش ۳۲/۶۱% بدست آمد. نتایج نشان داد که عملکرد فلوتاسیون ستونی نسبت به سلول های کلینر روی کارخانه ۰/۶۹% افزایش در عیار و ۱/۷۷% افزایش در کارایی جدایش نشان می دهد.