سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین کاظمی کارگر – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده برق و کامپیوتر
مهدی جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان، دانشکده فنی و مهندسی
شهریار گلمحمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

یکی از مشکلات اساسی در زمینه حفاظت از ترانسفورماتورهای قدرت، تشخیص جریان هجومی از بین سایر خطاهاست. این موضوع حفاظت از ترانسفورماتورهای قدرت را به نحو قابل ملاحظه ای دشوار می نماید. در این مقاله ضمن تحلیل فرکانسی جریان هجومی و خطای تک فاز به زمین بدست آمده از سیستم قدرت شبیه سازی شده، روش مناسبی به منظور تشخیص این دو جریان از یکدیگر معرفی می گردد. روش پیشنهادی برپایه محاسبه ضرایب همبستگی بین بردارهای متناظر با مولفه های هارمونیکی توالی مثبت جریانها و بردار مرجع می باشد. در تحقیق صورت گرفته با تکیه بر محدوده تغییرات ضرایب همبستگی توانایی روش پیشنهادی جهت تمییز بین جریان هجومی و خطای تک فاز به زمین نشان داده شده است.