مقاله تناسب تجربي نظريه همخواني استرس و سبک هاي شخصيتي جامعه گرايي و خود گرداني در بيماران افسرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۶۸ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تناسب تجربي نظريه همخواني استرس و سبک هاي شخصيتي جامعه گرايي و خود گرداني در بيماران افسرده
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه گرايي
مقاله خودگرداني
مقاله رخدادهاي تنش زاي زندگي
مقاله آسيب پذيري شناختي
مقاله افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي پوررودسري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعليلو مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: تعامل بين سبکهاي شخصيتي خاص با استرس، افراد را مستعد افسردگي مي کند. هدف پژوهش حاضر بررسي نظريه آسيب پذيري شناختي بک در مورد ارتباط سبک هاي شخصيتي جامعه گرايي وخود گرداني با رخدادهاي تنش زاي زندگي در بيماران افسرده بود.
روش بررسي: تعداد ۱۰۰ نفر از بيماران افسرده به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. جامعه آماري پژوهش حاضر را بيماران مراجعه کننده به کلينيکهاي روانپزشکي و مراکز مشاوره شهر تبريز تشکيل مي دادند. آزمودني ها به پرسشنامه هاي افسردگي بک (BDI-II)، افسردگي زونگ، پرسشنامه سبک شخصيتي (PSI-II)، و پرسشنامه رخدادهاي تنش زاي زندگي پاسخ دادند.
يافته ها: ارتباط معناداري بين سبک شخصيتي به عنوان عامل زمينه ساز افسردگي و رخدادهاي تنش زاي زندگي به عنوان عامل آشکارساز افسردگي، وجود داشت، به اين ترتيب که افراد جامعه گرا هنگامي که با استرسهاي مربوط به جدايي، از دست دادن و اختلال در ارتباطات بين فردي و افراد خودگردان هنگامي که با استرس هاي مربوط به شکست مواجه مي شدند، افسردگي را تجربه مي کردند. شخصيت جامعه گرايي اغلب در زنها و شخصيت خودگردان بيشتر در مردها ديده شد. اما يافته ها از ارتباط بين علايم افسردگي با سبک هاي شخصيتي حمايت نکردند.
نتيجه گيري: افراد جامعه گرا و خودگردان در صورت مواجهه با استرسهاي همخوان با شخصيت خود، افسردگي را تجربه مي کنند.