سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

شاهرخ شجری – دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی دانشگاه شیراز
جواد ترکمانی – استاد اقتصادکشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر سیاست قیمت گذاری آب آبیاری بر میزان تقاضای آب کشاورزان در حوضه آبریز درودزنمی باشد . برای این منظور با ارائه یک مدل شبیه سازی و تکنیک مطلوبیت چند خاصیتی(MAUT) سناریوهای م ختلفی اجرا گردیده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که گروههای مختلفکشاورزان در مقابل افزایش نرخ آب بها عکس العمل های متفاوتی در مورد ترکیب کشت محصولات و کاهش مصرف آب در هکتار نشانمی دهند . همچنین، با افزایش نرخ آب بها الگوهای مصرف آب در طول منحنی های تقاضای آب آبیاری برای هر یک از گروههای همگن تغییر می کند . بطوریکه، قسمت های کشش ناپذیر منحنی های تفاضای آب آبیاری با شیب زیاد منطبق با نرخ های پایین آب بها است که نشان می دهد در این
قسمت از منحنی های تقاضا برای آب آبیاری ، کشاورزان نسبت به افزایش قیمت آب حساسیت کمی در رابطه با تغییر الگوی کشت و کاهش میزان متوسط مصرف آب در هکتار نشان می دهند . اما، قسمت های کشش پذیر منحنی های تفاضا مربوط به نرخ های بالاتر آب بها است که کشاورزان از طریق تغییر الگوی کشت میزان کل تقاضای آب و میزان متوسط مصرف آب در هکتار را کاهش می دهند .