سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباسعلی نوری نیا – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
شعبان کیا – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
محمد حسین ارزانش – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
مهدی کلاته – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تناوب های زراعی بر پایداری عملکرد گندم در استان گلستان طرحی به صورت اسپلیت پلات بر مبنای طرح بلوک ها ی کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد . کرت های اصلی شامل پنج تناوب زراعی ( ۱- گندم /آیش – کلز ا/سویا ، ۲- گندم /سویا ۳- گندم /آیش – کلز ا/ذرت ۴- گندم /ذرت، ۵- گندم /ذرت-آیش/پنبه) و کرت های فرعی شامل چهار ژنوتیپ تجن ، شیرودی، ان- ۸۰- ۱۹ ، ان- ۸۱- ۱۸ بودند . آزمایش از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ در ایستگاه تحقیقات گرگان انجام شد . در طول آزمایش یادداشت برداری از بیمار ی ها انجام و جمع یت میکروبی خاک نیز شمارش شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بالاترین میزان عملکرد در تناوب شماره ۱ به دست می آید. در واقع بالا بودن عملکرد در این تناوب به دلیل ایجاد تنوع بالاتر نسبت به سایر نظام های زراعی و همچنین بالابودن جمعیت میکروبی خاک و کاهش بیمار ی ها می باشد . در بین ژنوتیپ ها نیز ان- ۸۰-۱۹ بالاترین و تجن پایین ترین عملکرد را داشت. به نظر می رسد که اضافه کردن کلزا و سویا در تناوب موجب بهبود عملکرد گندم می گردد.