سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد مهاجری – دانشجوی دکترای زراعت
فرزین عبدالهی – دانشجوی دکترای زراعت
یحیی امام – استاد بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شیراز

چکیده:

با توجه به ضرورت مطالعه تنش خشکی در اکثر مناطق زراعی ایران، مطالعه حاضر با دو هدف بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی و یافتن زمان دقیق تاثیر این تنش در مراحل مختلف جوانه زنی بذر کلز ا، انجام گردیده است . در دو آزمایش؛ اثر تنش خشکی (پتانسیلهای اسمزی صفر، ۰/۳-، ۵-، ۱۰- و ۱۵- بار ) و روزهای تنش (پنج روز بدون تنش ، تنش قبل از ظهور ریشه چه، تنش بعد از ظهور ریشه چه، تنش در اوایل ظهور ریشه چه و تنش در اواخر جوانه زنی) بر جوانه زنی ارقام رایج کلزا در مناطق مختلف استان فارس (اکاپی، اپرا، زرفام، طلایه، هایولا و آرجی اس) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش اول نشان داد که در صفات اندازه گیری شده ، کاهش ها از پتانسیل اسمزی ۵- بار آغاز شد و در ۱۵ – بار به اوج خود رسید ، که این نشان از حساسیت جوانه زنی ارقام کلزا نسبت به تنش خشکی بود . در کلیه ارقام ، ساقه چه بیشتر از ریشه چه تحت تاثیر تنش قرار گرفت و دیگر اینکه ، طلایه متحمل ترین و زرفام حساس ترین رقم به تنش بودند و رقم هایولا قادر بود که تا حدودی خود را با تنش سازگار کند . در آزمایش دوم ، تیمار شاهد بهترین وضعیت را داشت اما در اغلب صفات ، با تیمار تنش در اواخر جوانه زنی تفاوت مع نی داری نشان نداد . دیگر اینکه ، تیمار تنش قبل از ظهور ریش ه چه به مرور از تنش خارج شد و برعکس، تیمار تنش بعد از ظهور ریشه چه به مرور تحت تاثیر تنش قرار گرفت، لذا به نظر می رسد، تنش قبل از ظهور ریشه چه در ارقام کلزا تا حدودی قابل جبران باشد.